Το ΕΚ εγκρίνει ευρωπαϊκή ενίσχυση στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα

Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 1.5 δισ. και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 10 δισ.
  • Για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, η επιχορήγηση μπορεί να ισούται με το 25% του δανείου
  • Τα χρήματα θα βοηθήσουν τις περιφέρειες που εξαρτώνται από βιομηχανίες άνθρακα να επενδύσουν σε μια καθαρότερη οικονομία, στηρίζοντας έργα που δεν αποφέρουν αρκετά έσοδα ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμα

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα ενισχύσει τις περιφέρειες, που εξαρτώνται από βιομηχανίες που στηρίζονται στον άνθρακα, στη μετάβασή τους προς την κλιματική ουδετερότητα.

Το ΕΚ ενέκρινε την Πέμπτη τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στόχος του μηχανισμού, γνωστού ως Δανειακή Διευκόλυνση για το Δημόσιο Τομέα («PSLF»), είναι η στήριξη δημόσιων επενδύσεων στις περιφέρειες που επηρεάζονται περισσότερο αρνητικά από την κλιματική μετάβαση, έτσι όπως έχουν προσδιοριστεί στα «εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασης». Περιφέρειες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα είναι για παράδειγμα αυτές των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξόρυξη, μια δραστηριότητα η οποία θα υφίσταται ολοένα και περισσότερη πίεση για τον περιορισμό της.

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα

Ο μηχανισμός περιλαμβάνει επιχορηγήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και δάνεια συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Τα χρήματα αυτά αναμένεται να μοχλεύσουν 25 ως 30 δισ. ευρώ δημοσίων επενδύσεων κατά την επόμενη επταετία.

Βελτιώσεις στο μηχανισμό που πέτυχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Επιχορήγηση που θα αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού ποσού του δανείου για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.
Χρηματική βοήθεια για την προετοιμασία προτάσεων για έργα που σκοπεύουν να επωφεληθούν από τους πόρους της εν λόγω δανειακής διευκόλυνσης.
Διατάξεις που διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, την προστασία του περιβάλλοντος και την ισότητα των φύλων.
Στα κριτήρια επιλεξιμότητας, στην περίπτωση που η ζήτηση υπερβεί τους διαθέσιμους πόρους, θα περιλαμβάνονται έργα δικαιούχων που βρίσκονται σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και εκείνων που προτείνουν σχέδια απαλλαγής από εκπομπές διοξειδίων του άνθρακα και στηρίξουν έργα που συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 και του στόχου για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050.

Ψηφοφορία

Η συμφωνία εγκρίθηκε με 635 ψήφους υπέρ, 35 κατά και 21 αποχές.

Σχετικές πληροφορίες

Η Δανειακή Διευκόλυνση για τον Δημόσιο Τομέα αποτελεί πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τη σύσταση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και μια ειδική συνιστώσα στο πλαίσιο του InvestEU. Ο γενικός στόχος είναι να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα της ΕΕ με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο, χωρίς κανείς να μείνει πίσω. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης για το 2030 και του στόχου για μια κλιματικά ουδέτερη ευρωπαϊκή οικονομία έως το 2050


Street Radio

ο δρόμος σου είναι εδώ

Current track
TITLE
ARTIST